ข่าวเศรษฐกิจแปลงใหญ่ข้าวหนองเมือง ผลิตข้าวอินทรีย์

ข่าวเศรษฐกิจไทย ข่าวเศรษฐกิจวันนี้  ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  ข่าวเศรษฐกิจโลกวันนี้  ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด ข่าวเศรษฐกิจจีน ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ข่าวเศรษฐกิจกรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานทุกกระบวนการผลิตข่าวเศรษฐกิจไทย และยังส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล โดยมีกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งแปลงใหญ่ข้าว หมู่7 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อย่างมีคุณภาพ

ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีนายไพรวรรณข่าวเศรษฐกิจโลกวันนี้  โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กล่าวว่า กรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี รวมถึงภาคีเครือข่ายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.เครือข่าย) อำเภอม่วงสามสิบ มีบทบาทในการสร้างการรับรู้-แหล่งเรียนรู้-แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ประสานงาน-บูรณาการหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน

ข่าวเศรษฐกิจ

ในการอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ โดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวข่าวเศรษฐกิจการเงิน หมู่7 ต.หนองเมือง สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวปลอดภัย GAP และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ด้านนายสุรสิทธิ์  สมสิน ประธานแปลงใหญ่ข้าว หมู่7 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เล่าว่าข่าวเศรษฐกิจวันนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.หนองเมือง มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ได้มาตรฐานอินทรีย์เพื่อส่งต่อให้วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่ง ได้นำไปแปรรูปให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวขัดขาว ข้าวผงชงพร้อมดื่ม โจ๊กสำเร็จรูป เป็นต้น

ข่าวเศรษฐกิจ

การผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.หนองเมือง ข่าวเศรษฐกิจจีนมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีได้เข้ามาแนะนำ ส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากข้าวปกติให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนางนวลอนงค์ ตากรวด สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่ง กล่าวว่า กลุ่มได้นำข้าวเปลือกมาจากสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.หนองเมือง มาแปรรูปเป็นข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรอง Organic Thailand และได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด

ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ ปัจจุบันตลาดหลักของกลุ่มคือส่งจำหน่ายให้โรงพยาบาลข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ เป็นตลาดที่มั่นคง โรงเรียน ตลาด ร้านค้าทั่วไปและทางออนไลน์ ทางเพจ FACEBOOK ชื่อ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่งข่าวเศรษฐกิจ

 

ขอบคุณเครดิตจาก www.komchadluek.net

 

 

ข่าวแนะนำ