‘พลังงาน’ ดิ้นแจงเทียบค่าไฟเวียดนาม-ไทย

เช็คยอดค่าไฟฟ้าเช็คค่าไฟฟรี คิดค่าไฟ จ่ายค่าไฟเช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟขึ้น

ค่าไฟ“พลังงาน”ชี้แจงกรณีค่าไฟเวียดนามถูกกว่าไทย เพราะใช้ถ่านหินในการผลิตจ่ายค่าไฟ ร่ายยาวไทยมีดัชนีคุณภาพการบริการไฟฟ้าอยู่ในลำดับต้น และดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียนหลายเท่าตัว31 ม.ค. 2566 – นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนบางประเทศว่า อัตราค่าไฟฟ้าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน มีอัตราค่าไฟฟ้าหลากหลายตามประเภทผู้ใช้ ปริมาณการใช้ และช่วงเวลา โดยภาพรวมเป็นผลมาจากปัจจัยที่ต่างกัน เช่น เรื่องความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ค่าไฟขึ้นเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และทรัพยากรที่มีในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ตลอดจนทิศทางนโยบายของภาครัฐอย่างไรก็ตามหากพิจารณา

ในมิติความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของไทย ธนาคารโลก (World Bank) ได้สำรวจคุณภาพการบริการไฟฟ้าของกลุ่มอาเซียน ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง และค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง พบว่าประเทศไทยมีดัชนีคุณภาพการบริการไฟฟ้าอยู่ในลำดับต้น และดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียนหลายเท่าตัวสำหรับกรณีของประเทศเวียดนามเช็คค่าไฟฟรี มีสัดส่วนหลักของการผลิตไฟฟ้ามาจากถ่านหินคิดค่าไฟ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยเช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้อยู่เป็นหลัก ส่วนที่ปรากฏตามข่าวว่าค่าไฟฟ้าของเวียดนามลดลงนั้น เป็นผลการคำนวณเทียบกลับมาเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยนของไทยแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมากรุงเทพฯ 30 ม.ค.-ก.พลังงาน

ค่าไฟ

เช็คยอดค่าไฟฟ้า

แจงกรณีเทียบค่าไฟฟ้าไทย-เวียดนามต้องดูคุณภาพไฟฟ้าบิลค่าไฟ ปัญหาไฟตก-ไฟดับ ราคาเชื้อเพลิง ซึ่งไทยใช้ก๊าซฯ เป็นหลัก แต่เวียดนามใช้ถ่านหิน รวมทั้งต้องดูอัตราแลกเปลี่ยน ย้ำเวียดนามกำลังจะปรับขึ้นค่าไฟฟ้า นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯและโฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ถูกว่าไทย ว่า อัตราค่าไฟฟ้าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน มีอัตราค่าไฟฟ้าหลากหลายตามประเภทผู้ใช้ ปริมาณการใช้ และช่วงเวลา  โดยภาพรวมเป็นผลมาจากจ่ายค่าไฟปัจจัยที่ต่างกัน อาทิเรื่องความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานจ่ายค่าไฟออนไลน์ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และทรัพยากรที่มีในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ตลอดจนทิศทางนโยบายของภาครัฐ

โดยเฉพาะหากพิจารณาในมิติความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของไทย ธนาคารโลก (World Bank) ได้สำรวจคุณภาพการบริการไฟฟ้าของกลุ่มอาเซียนซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง และค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้องเช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพบว่าประเทศไทยมีดัชนีคุณภาพการบริการไฟฟ้าอยู่ในลำดับต้นๆ และดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียนหลายเท่าตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพและคุณภาพของระบบไฟฟ้า ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมทำได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ คิดค่าไฟของนักลงทุนนอกจากนี้ ในมิติด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากก๊าซธรรมชาติ

ค่าไฟ

เช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาด และมีเป้าหมายเช็คค่าไฟฟรี ที่จะเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าตามแผนพลังงานชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 “คุณภาพของการบริการไฟฟ้า และสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำอัตราค่าไฟฟ้า 2565ให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับกรณีเวียดนาม ซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในขณะนี้ มีสัดส่วนหลักของการผลิตไฟฟ้ามาจากถ่านหิน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าก๊าซฯที่ไทยใช้อยู่เป็นหลัก ราคาก๊าซฯตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสื่อของเวียดนามคาดการณ์ว่าอาจมีการพิจารณาปรับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และไม่ได้มีการปรับอัตราคาเช็คยอดค่าไฟฟ้าไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ทำให้ EVN ที่เป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าประสบภาวะขาดทุนและได้ยื่นขอความเห็นชอบในการปรับค่าไฟฟ้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าค่าไฟหน่วยละกี่บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนที่ปรากฏตามข่าวว่าค่าไฟฟ้าของเวียดนามลดลงนั้นเป็นผลการคำนวณเทียบกลับมาเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยนของไทยแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา” นายสมภพ กล่าว-สำนักข่าวไทยค่าไฟ

ขอบคุณเครดิตจาก deklengame.com

ข่าวแนะนำ