พลังงาน ยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรอบที่ 8 เดือน/2565 เพิ่มขึ้น 15.2%

พลังงาน นางสาวนันธิดา กังสุพาดา อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยพลังงานหมายถึง ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 170.82 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้พลังงาน ฟิสิกส์ร้อยละ 18.2 โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 19.6 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Bet 50) เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.0 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6


พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

ปั้ม LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 และการใช้ NVG พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 การใช้กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 6.4 ขณะที่ประเภทของพลังงานน้ำมันก๊าดลดลงร้อยละ 9.4 ทั้งนี้ ภาพรวมความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสถานการณ์ที่มี COVID-19 ที่ได้คลี่คลายและมีแนวโน้มดีขึ้น


กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

และจากการดำเนินมาตรการที่ทางกระทรวงพลังงานสาธารณสุขจนสามารถผ่อนปริมาณการและข้อจำกัดต่างๆ และมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวอย่างไวและอย่างชัดเจนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เริ่มกลับมาท่องเที่ยวที่ในไทยเพิ่มขึ้น


ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

และการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินประหยัดพลังงานเมื่อเดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 28.75 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.2 สำหรับในการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.44 ล้านลิตรต่อวัน 17.71 ล้านลิตรต่อวัน และ 1.94 ล้านลิตรต่อวัน ตามลำดับ


พลังงานเคมี

พลังงานเคมี

การใช้น้ำมันกลุ่มของดีเซลเดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่พลังงานเคมี 88.88 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 19.2 การใช้ที่เพิ่มขึ้นนี้จะเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาให้ไม่เกิน 40-45 บาทต่อลิตร ของมาตรการลดอัตราการจ่ายภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง


กรมพลังงาน

พลังงาน ของตั้งแต่ต้นเดือนของเดือนนี้ที่ผ่านมานับว่าเป็นด้านดีมากๆ เพราะอัตตราของน้ำมันกำลังจะลดลง เนื่องจากคนไปใช้น้ำมันแบบเติมเอง กรมพลังงานที่ไม่ใช่ปั้มน้ำมันเติม กระทรวงจึงมีนโยบายที่จะเบาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันพื้นเมืองที่เติมกันแต่ละปั้ม และอาจจะเป็นผลในอีก 4-5เดือนข้างหน้าด้วย

เครดิต    www.bangkokbiznews.com