ราคาข้าว ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม

ราคาข้าว  เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้   ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

 

ราคาข้าว ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป  สำหรับอัตราเงินสมทบของประกันสังคม มาตรา 33 ที่ผู้ประกันตนต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ จะคำนวณจากฐานค่าจ้างต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  นายจ้าง ส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้างลูกจ้าง ขั้นต่ำ 83 บาท/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน  ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง ขั้นต่ำ 83 บาท/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน

 

 

ราคาข้าว

 

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ต้องการรักษาสิทธิ”ประกันสังคม” ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 ต้องทำอย่างไร มีเงื่อนไขอะไร ดูที่นี่ รู้คำตอบ ครบจบ “ประกันสังคม”ไขข้อสงสัย ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ต้องการรักษาสิทธิ”ประกันสังคม” ต้องทำอย่างไร ให้ผู้ประกันตนทำดังนี้

 

ราคาข้าว 2565

สมัครมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เพื่อรักษาสิทธิ 6 กรณี ดังนี้ ราคาข้าว 2565  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีคลอดบุตร  กรณีทุพพลภาพ  กรณีเสียชีวิต  กรณีสงเคราะห์บุตร  กรณีชราภาพ  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ฯ กำหนด

 

ราคาข้าว

 

ราคาข้าวหอมมะลิ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ  เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง  ราคาข้าวหอมมะลิ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (นับเงินสมทบทุกครั้งของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 ในระบบประกันสังคมรวมกันจะทำงานกับนายจ้างกี่บริษัทก็ตาม)  ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

เอกสารการสมัคร  แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้  กรณีต้องการนำส่งเงินสมทบหักผ่านบัญชีธนาคารให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน

 

ราคาข้าว

 

 

ราคาข้าวสาร 1 กก

การยื่นใบสมัคร  ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ราคาข้าวสาร 1 กก  (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 สถานที่ยื่นใบสมัคร ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด / สาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ราคาข้าว

 

 

ขอบคุณเครดิต  thansettakij.com

 

ข่าวแนะนำ