ราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวลดลง แต่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิพุ่งสูง

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65  ราคาข้าว 2565 ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564ราคาข้าวหอมมะลิ ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ราคาข้าวศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ประเมินราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ย. 64เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวเช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ มีแนวโน้มราคาปรับลดลง แต่ข้าวเปลือกหอมมะลิ มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นหลังความต้องการภายในประเทศและตลาดโลกมีสูง

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนพ.ย. 64 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 10,237 – 10,462 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.02 – 7.32

ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงกดดันจากปัญหาการขนส่งข้าวหอมมะลิและค่าระวางที่สูงขึ้นอย่างมากในการส่งออกไป ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65 ยังประเทศสหรัฐอเมริกา

– มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.17 – 2.22 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.85 – 7.25 เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต 2564/65 ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มาก ขณะที่ความต้องการใช้มันสำปะหลังเพื่อผลิตมันเส้นส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความต้องการนำเข้าเพื่อไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ แอลกอฮอล์ เอทานอล และปศุสัตว์

– ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 7.62 – 7.72 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.24 – 2.30 เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ราคาข้าว 2565ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะการค้าน้ำมันปาล์มภายในประเทศอาจชะลอตัวลงบางส่วนโดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากนโยบายรัฐที่ปรับลดการใช้น้ำมันดีเซลจาก B7 และ B10 เป็น B6 ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564 ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

 

ราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวลดลง แต่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิพุ่งสูง

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65

สุกร ราคาอยู่ที่ 67.67 – 68.14 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.09 – 2.53ราคาข้าว 2565 เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐในช่วงต้นเดือนพ.ย. 64 ทำให้ร้านอาหาร โรงเรียน และสถานประกอบการอื่นๆ กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่กระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละครึ่งและโครงการไทยเที่ยวไทย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น

– กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 128.27 – 129.78 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.80 – 3.00 เนื่องจากการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้น ประกอบกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเป็นปัจจัยหนุนให้ความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศราคาข้าวเปลือกวันนี้2564มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ขณะที่ปริมาณผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในช่วงกำลังจะจับกุ้งออกจำหน่าย ส่งผลให้ปริมาณกุ้งขาวแวนนาไมลดลง

– โคเนื้อ ราคาอยู่ที่ 95.40 – 95.62 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.11 – 0.34 ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564 จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้นและการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เฟส 1 ราคาข้าวหอมมะลิรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงปลายปีที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อโคปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณเนื้อโคที่ออกสู่ตลาดลดลงจากการที่มีโคเนื้อบางส่วนยังติดเชื้อโรคลัมปี-สกิน

ราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวลดลง แต่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิพุ่งสูง

 

ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 7,485 – 7,503 บาทต่อตัน ราคาข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.82-1.06 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเจ้านาปีออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประมาณร้อยละ 60 ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งปี 2564 ประกอบกับประเทศเวียดนาม เริ่มกลับมาส่งออกอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ ของไทยลดลง กระทบต่อความต้องการข้าวไทยในตลาดโลกลดลงตามไปด้วย

– ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 7,564 – 7,695 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.09 – 2.81 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวนาปีออกสู่ตลาดจำนวนมากประกอบกับสต๊อกข้าวเหนียวของโรงสียังคงมีอยู่จำนวนมาก

– ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 8.29 – 8.38 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50 – 1.50ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงที่สุดในปีการผลิต 2564/65 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1.31 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27.34 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด

 

ขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนนี้คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากสัญญานำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีที่ส่งมอบในเดือนธ.ค. 64 ที่ปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.47 และร้อยละ 0.03 อาจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวางแผนนำเข้าวัตถุดิบข้าวโพดและข้าวสาลีจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการสต๊อกวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์

– ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 46.57 – 49.22 บาท/กก.ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.10 – 4.80 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลที่ปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศไทยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.51 ของปริมาณผลผลิตทั้งปี 2564 รวมทั้งยังคงมีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งยางพารา และปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางรถยนต์ และทำให้ความต้องการใช้ยางเพื่อผลิตล้อยางรถยนต์ลดลง

– น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 18.61 – 18.76 เซนต์/ปอนด์ (13.69 – 13.80 บาท/กก.) ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564 ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.60 – 1.40 ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2564จากสัญญาณการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในบราซิล ประกอบกับประเทศจีนชะลอการนำเข้าน้ำตาลทราย โดยคาดว่าจะนำเข้าลดลงในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ เป็นผลจากราคาน้ำตาลตลาดโลกที่สูงขึ้น และต้นทุนการขนส่งทางเรือที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ต้นทุนการนำเข้าของประเทศผู้ซื้อเพิ่มขึ้นมากราคาข้าว

ขอบคุณเครดิตจาก

komchadluek.net