ราคา ข้าวชาวนาเช็คเลย “ประกันรายได้ข้าว” ปี 2565/66 ได้เงินงวดไหน

ราคา ข้าว  เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

 

 

ราคา ข้าวปิดไทม์ไลน์ “ประกันรายได้ข้าว” ปี 2565/66 ชาวนา สามารถตรวจสอบง่ายๆ ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ ชดเชยราคาข้าว 5 ชนิด จะได้เงินรอบไหน 33 งวด เช็คได้เลยความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้ข้าว”  เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4 เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  เพื่อลดภาระค่ใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

ราคา ข้าว 

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ฤดูกาล 2565/2566 และ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่  วงเงินรวมประมาณ 81,200 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  เสนอวัตถุประสงค์ของโครงการชนิดข้าวและพื้นที่ดำเนินการประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ราคาข้าว 2565 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศยกเว้นพันธุ์ข้าวที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จำนวน 18  พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์75  พันธุ์ซี –75 พันธุ์ราชินี พันธุ์พวงทอง พันธุ์พวงเงิน พันธุ์พวงเงินพวงทอง พันธุ์พวงแก้ว พันธุ์ขาวปทุม พันธุ์สามพราน 1 พันธุ์ 039 เพื่อให้กลไกตลาดทำงานเป็นปกติ ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทางการค้าได้

ราคา ข้าว 

ราคาข้าว 2565

ราคาข้าวหอมมะลิ อีกชื่อหนึ่งว่าพันธุ์เจ้าพระยา และพันธุ์ PSLC02001- 240) พันธุ์โพธิ์ทอง พันธุ์ขาวคลองหลวง พันธุ์มาเลเซีย พันธุ์เตี้ยมาเล พันธุ์ขาวมาเล พันธุ์มาเลแดง พันธุ์เบตง และพันธุ์อีเล็ป รวมทั้งสายพันธุ์อื่นซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุสั้นที่ระบุนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  (รอบที่ 1) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน

ราคาข้าวหอมมะลิ

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1  เมษายน – 31  ตุลาคม 2565 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16  มิถุนายน  2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565การใช้สิทธิประกันรายได้ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวซึ่งเกษตรกรระบุในคำร้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ที่นาแต่ละแปลงสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  รอบที่ 1

ราคา ข้าว 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

 ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 ได้แปลงละ 1  ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนทั้งนี้ในการการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้กษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุก 7 วัน (ทุกวันศุกร์) สำหรับงวดที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ราคาข้าวสาร 1 กก   และประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้าย วันที่ 26  พฤษภาคม 2566  สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-31 ก.ค. 2566 ธ.ก.ส.จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการชาวนา สามารถเช็คได้ว่าจะได้เงินงวดไหน ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 จำนวน 33 งวด ราคา ข้าว

 

เครดิต thansettakij.com

 

 

ข่าวแนะนำ