ราคา ข้าวชาวนาเช็คเลย “ประกันรายได้ข้าว” ปี 2565/66 ได้เงินงวดไหน

ราคา ข้าว   เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 

 

 

ราคา ข้าว เปิดไทม์ไลน์ “ประกันรายได้ข้าว” ปี 2565/66 ชาวนา สามารถตรวจสอบง่ายๆ ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ ชดเชยราคาข้าว 5 ชนิด  เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  จะได้เงินรอบไหน 33 งวด เช็คได้เลยความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้ข้าว”  เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4 ฤดูกาล 2565/2566 และ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่  วงเงินรวมประมาณ 81,200 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

ราคา ข้าว 

 เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  (รอบที่ 1) ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1  เมษายน – 31  ตุลาคม 2565 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16  มิถุนายน  2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565การใช้สิทธิประกันรายได้ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวซึ่งเกษตรกรระบุในคำร้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ที่นาแต่ละแปลงสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  รอบที่ 1 ได้แปลงละ 1  ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ทั้งนี้ในการการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ราคาข้าว 2565โครงการประกันรายได้กษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุก 7 วัน (ทุกวันศุกร์) สำหรับงวดที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565  และประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้าย วันที่ 26  พฤษภาคม 2566  สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-31 ก.ค. 2566 ธ.ก.ส.จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

ราคา ข้าว 

ราคาข้าว 2565

อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านแอปฟาร์มบุค (คลิกที่นี่) สมุดทะเบียนเกษตรกร เข้าการใช้งานโดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก ข้อมูลสถานะ ที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบจะแสดงสถานะว่า “ผ่าน” หรือหากสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำภอ ที่ท่านเกษตรกร ราคาข้าวหอมมะลิ ได้ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้ เริ่มจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66  มีความถูกต้อง พร้อม ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ราคาข้าวหอมมะลิ

สนับสนุนโครงการภาครัฐต่างๆ ในอนาคต โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 แก้ไข หรือวาดแปลงเพื่อตรวจสอบรอบการเพาะปลูกเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ สิ่งที่ต้องตรวจสอบมีดังนี้เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2565 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของ กษ ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

ราคา ข้าว 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ราคาข้าวสาร 1 กก ที่นาแปลงใดแปลงหนึ่งสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนการคำนวณปริมาณผลผลิต การคำนวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิ’กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 โดยจะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวันศุกร์ งวดแรกเริ่มวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และงวดสุดท้ายจะประกาศ  ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

ราคาข้าวสาร 1 กก

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 จะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 การจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 81,612.69 ล้านบาท จำแนกเป็นวงเงินสินเชื่อ 73,590 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 8,022.69 ล้านบาท ดังนี้ ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ราคา ข้าว

 

 

เครดิต thansettakij.com

 

 

ข่าวแนะนำ