ราคา ข้าว ชาวนาเช็คเลย ประกันรายได้ข้าว ปี 2567

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

 

 

ราคา ข้าว  เปิดไทม์ไลน์ “ประกันรายได้ข้าว” ปี 2565/66 ชาวนา สามารถตรวจสอบง่ายๆ ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ ชดเชยราคาข้าว 5 ชนิด จะได้เงินรอบไหน 33 งวด เช็คได้เลยความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้ข้าว”  เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4 ฤดูกาล 2565/2566 และ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

 

ราคา ข้าว

 

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 วงเงินรวมประมาณ 81,200 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนเพื่อลดภาระค่ใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำเพื่อให้กลไกตลาดทำงานเป็นปกติ ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทางการค้าได้

 

 

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศยกเว้นพันธุ์ข้าวที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จำนวน 18  พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์75  พันธุ์ซี –75 พันธุ์ราชินี พันธุ์พวงทอง ราคาข้าว 2565 พันธุ์พวงเงิน พันธุ์พวงเงินพวงทอง พันธุ์พวงแก้ว พันธุ์ขาวปทุม พันธุ์สามพราน 1 พันธุ์ 039 (อีกชื่อหนึ่งว่าพันธุ์เจ้าพระยา และพันธุ์ PSLC02001- 240) พันธุ์โพธิ์ทอง พันธุ์ขาวคลองหลวง พันธุ์มาเลเซีย พันธุ์เตี้ยมาเล

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าว 2565

พันธุ์ขาวมาเล พันธุ์มาเลแดง พันธุ์เบตง ราคาข้าวหอมมะลิ และพันธุ์อีเล็ป รวมทั้งสายพันธุ์อื่นซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุสั้นที่ระบุนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  (รอบที่ 1) ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1  เมษายน – 31  ตุลาคม 2565 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16  มิถุนายน  2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

ราคาข้าวหอมมะลิ

การใช้สิทธิประกันรายได้ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ ราคาข้าวสาร 1 กก คาดว่าจะเก็บเกี่ยวซึ่งเกษตรกรระบุในคำร้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ที่นาแต่ละแปลงสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  รอบที่ 1 ได้แปลงละ 1  ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

 

ราคา ข้าว

 

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ทั้งนี้ในการการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้กษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุก 7 วัน (ทุกวันศุกร์) สำหรับงวดที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 และประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้าย วันที่ 26  พฤษภาคม 2566  สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-31 ก.ค. 2566 ธ.ก.ส.จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ  ราคา ข้าว

 

เครดิต  www.thansettakij.com

          ข่าวแนะนำ