เศรษฐกิจออนไลน์ “ประวิตร” ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ป้องกันภัยออนไลน์-ไซเบอร์

เศรษฐกิจออนไลน์   เศรษฐกิจไทย   ฐานเศรษฐกิจ   ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์   เศรษฐกิจกรุงเทพ   ประชาชาติธุรกิจ   ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด   กรุงเทพธุรกิจ   ข่าวเศรษฐกิจ 2565

 

 

เศรษฐกิจออนไลน์ ประวิตร” เปิดงาน “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ผู้นำภูมิภาค เร่งให้ความรู้ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยออนไลน์ ลดเสี่ยงไซเบอร์  28 พฤศจิกายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เศรษฐกิจไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND” ที่ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมีกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

เศรษฐกิจออนไลน์

ฐานเศรษฐกิจ

พล.อ.ประวิตร กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษว่า ฐานเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปมากไม่แพ้ชาติใดในโลก ในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบเชิงบวกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0”  โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และในงานนี้ ยังได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา

ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์

สำหรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ด้วย พร้อมชื่นชมและขอบคุณ ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้จัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ด้วยดี พร้อมขอให้การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ อย่างทั่วถึงต่อไป

เศรษฐกิจออนไลน์

เศรษฐกิจกรุงเทพ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจกรุงเทพ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กมช. ในครั้งนี้ด้วย

ประชาชาติธุรกิจ

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กมช. จำนวน 7 คน ดังนี้ 1.นายปริญญา หอมเอนก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. พลโท มโน นุชเกษม ประชาชาติธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ด้านกฎหมาย 5. นายวิเชฐ ตันติวนิชด้านการเงิน 6. นายบดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ด้านสาธารณสุข และ 7. รศ.ปณิธาน วัฒนายากร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินงานตามรูปแบบคณะกรรมการ ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด กมช. ขับเคลื่อนงานในการวางแผนนโยบายที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์

เศรษฐกิจออนไลน์

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

ที่ประชุมรับทราบภาพรวมความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของประเทศ กรุงเทพธุรกิจ และแผนการดำเนินงานในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และนโยบายและแผนระดับชาติ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ข่าวเศรษฐกิจ 2565 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงาน เศรษฐกิจออนไลน์

 

ขอบคุณเครดิต  nationtv.tv

 

ข่าวแนะนำ