เศรษฐกิจวันนี้ ไทยผนึกองค์กรระดับโลกเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว

เศรษฐกิจวันนี้ ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้  ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด  ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้  ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ  ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี้

เศรษฐกิจวันนี้ วันนี้ (10 พ.ย.) ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการ Partnership for Action on Green Economy (PAGE) ในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากสหประชาชาติ หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมร่วมงาน ประมาณ 200 คน

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด  ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ PAGE ในประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน PAGE เป็นโครงการ ระดับโลกจัดตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ ในปี 2013 โดยมีหน่วยงานสหประชาชาติ 5 หน่วยงาน ได้แก่  และ  โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการด้านเศรษฐกิจสีเขียวอย่างบูรณาการ (Inclusive Green Economy) ในประเทศ และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข่าวเศรษฐกิจโลก อเมริกาวันนี้ เป้าหมายสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคกันในสังคม

ฐานเศรษฐกิจ

ฐานเศรษฐกิจ

โดยพัฒนาไปพร้อมกันแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ฐานเศรษฐกิจ โครงการ PAGE มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 22 ประเทศ และประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 20 (เริ่มดำเนินกิจกรรมในปี 2563 โดยสนับสนุนการศึกษา รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานะความพร้อมด้านเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

โดยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์คือความรู้ทางเทคนิคที่องค์กรระดับโลกที่มีประสบการณ์ในด้านการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศต่างได้ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้ ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการด้านเศรษฐกิจสีเขียวอย่างบูรณาการใน 5 ประเด็น หลัก ได้แก่ 1.การลดการปล่อยคาร์บอนและมลพิษ 2. การส่งเสริมการใช้พลังงานและ วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ ระบบนิเวศ 4. การเพิ่มงานที่มีคุณค่า 5. การกระจายรายได้และความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรม

ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

เพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืน ข่าวเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งตอบโจทย์ความท้าทาย3 ข้อที่ มนุษยชาติเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือ ด้านความยากจนถาวร ด้านการกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เสมอภาค และการก้าวข้ามขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจวันนี้  มีความเท่าเทียมและ เสมอภาคทางสังคม

เครดิต  www.bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ